Veřejné zasedání zastupitelstva města Kutná Hora se koná 13. prosince

Letos poslední řádné veřejné zasedání zastupitelstva města Kutná Hora se uskuteční 13. prosince 2016 od 16:00 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora v Kutné Hoře. Na programu bude, mimo jiné, jednání o rozpočtu na rok 2017 či o změně vyhlášky o nočním klidu. MUDr. Heřmánek a MUDr. Chudomel informují  zastupitele o situaci v kutnohorské nemocnici.

.
Program

I. Zahájení

II. Schválení programu

II. Návštěva – MUDr. Heřmánek a MUDr. Chudomel (nemocnice)

III. Dotazy a připomínky občanů

IV. Zaslané materiály

1. Materiály kanceláře tajemníka
1/01 Žádost o spolupráci s Městem Kutná Hora (Pokhara v Nepálu)
1/02 Termíny jednání ZM v roce 2017
1/03 VPS – dotace pro Nadaci Kutná Hora – památka UNESCO
1/04 Zápisy osadních výborů

2. Materiály ekonomického odboru
2/01 OZV č. 4/2016 o zrušení OZV č. 9/2015 a 2/2016 (loterie)
2/02A Pozměňovací návrh rozpočtu
2/02 Rozpočet města na rok 2017
2/03 Závěrečné úpravy rozpočtu
2/04 Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora
2/05 Zápis Finančního výboru

3. Materiály správy majetku
3/01 Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Skokan)
3/02 Prodej části pozemku v k.ú. Perštejnec (spol. ČEZ Distribuce, a.s.)
3/03 Prodej pozemku v k.ú. Neškaredice (spol. CARPIAS, SE)
3/04 Prodej pozemků v k.ú. Kaňk (pí Ježková)
3/05 Prodej pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Petrák)
3/06 Prodej pozemku v k.ú. Kaňk (p. Janata)
3/07 Odkup pozemku v k.ú. Kutná Hora (ČPP Transgas, s.p.)
3/08 Odkup pozemku v k.ú. Kutná Hora (Družstvo Land)

4. Materiály odboru památkové péče, školství a kultury
4/01 Aktualizace Programu regenerace MPR pro období 2017-2022
4/02 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 37

5. Materiály odboru regionálního rozvoje a ÚP
5/01 Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
5/02 Inf. zpráva zápůjčkám z FRB 2016 a vyhlášení VŘ na rok 2017

6. Materiál odboru investic
6/50 Rozpočtové opatření INV – TO č. 22

7. Materiály odboru sociálních věcí a zdravotnictví
7/01 Změna zřizovací listiny PO Pečovatelská služba KH
7/02 Zpráva o revizi 3. Komunitního plánu

8. Materiál Odd. interního auditu
8/01 OZV Města KH č. 3/2016 o nočním klidu

9. Materiály Městské policie
9/01 Realizace Programu prevence kriminality MV ČR v roce 2017
9/02 Asistent prevence kriminality

10. Materiály odboru dopravy a SH
10/01 Sml. na zajištění provozování MAD v KH
10/02 Sml. na úhradu prokazatelné ztráty z provozu MAD linky do Poličan

12. Materiál správní odboru
12/01 Uzavření Dodatku č 1 VPS – přestupky

VI. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

VII. Různé

VIII. Závěr

.